Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Brazzy
 
Adres:PO Box 41,
4100AA Culemborg
Telefoon:06-54311872
E-mail:info@brazzybakers.com
KvK-nummer:78229642
BTW-nummer:NL861310986B01
  
Artikel 1
Definities
1.1Brazzy: gevestigd te Culemborg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78229642 handelend onder de naam Smart Fox Nutrition.
1.2Website: de website van Brazzy Bakers, te raadplegen via www.brazzybakers.com en www.brazzy.eu en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Brazzy en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Brazzy en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
  
Artikel 2
Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Brazzy zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Brazzy slechts bindend, indien en voor zover deze door Brazzy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
  
Artikel 3
Prijzen en informatie
3.1Alle op de Website en in andere van Brazzy afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2De verzendkosten bedragen ong € 5,00. Deze kosten kunnen ook op de Website worden terug gevonden. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
3.3De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Brazzy kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Brazzy afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.4Brazzy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
  
Artikel 4
Totstandkoming Overeenkomst
4.1De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Brazzy en het voldoen aan de daarbij door Brazzy gestelde voorwaarden.
4.2Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Brazzy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Brazzy het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4Brazzy kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Brazzy op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
  
Artikel 5
Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Brazzy is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat de Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Brazzy daarvan in kennis te stellen, zodat Brazzy gepaste maatregelen kan nemen.
  
Artikel 6
Uitvoering Overeenkomst
6.1Zodra de bestelling door Brazzy is ontvangen, stuurt Brazzy de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2Brazzy is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
6.3De levertermijn bedraagt in beginsel 3 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Brazzy.
6.4Indien Brazzy de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
6.5Brazzy raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7Brazzy is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
  
Artikel 7
Herroepingsrecht
7.1Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
7.2De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Brazzy binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
7.3De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 
  • als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
7.4De Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Brazzy een raming van deze kosten. De verzendkosten die door de Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van de Klant.
7.5Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.6De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.7De Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Brazzy, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Brazzy kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Brazzy bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. Producten kunnen geretourneerd worden naar het adres van Brazzy zoals vermeld in de kop van de Algemene Voorwaarden.
7.8Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding de Klant de bestelling heeft betaald. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Brazzy de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Brazzy aanbiedt het product zelf af te halen, mag Brazzy
7.9Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.10Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 
  • Producten die door Brazzy tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant of die duidelijk voor de Klant of een ander specifiek persoon bedoeld zijn;
 
  • Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
 
  • Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  
Artikel 8
Betaling
8.1De Klant dient betalingen aan Brazzy volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Brazzy is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
8.2Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Brazzy is gewezen op de te late betaling en Brazzy de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Brazzy gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,- en in afwijking daarvan een minimum van € 250,- een Klant zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Brazzy kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.
  
Artikel 9
Garantie en conformiteit
9.1Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Brazzy een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
9.2Brazzy staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Brazzy er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
9.3Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Brazzy daarvan in kennis te stellen.
9.4Indien Brazzy de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van Artikel 12, gelijk aan de door de Klant betaalde prijs over het product.
  
Artikel 10
Garantie bij zakelijke aankopen
10.1Brazzy staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Brazzy er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
10.2Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient de Klant binnen uiterlijk 2 dagen na levering Brazzy daarvan in kennis stellen. Doet de Klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging etc, indien het product defect geleverd is.
10.3Indien Brazzy de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.
  
Artikel 11
Klachtenprocedure
11.1Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel 9 of 10) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Brazzy, dan kan hij bij Brazzy telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens in de kop van de Algemene Voorwaarden.
11.2Brazzy geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Brazzy binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.
11.3De Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.
  
Artikel 12
Aansprakelijkheid
12.1Dit Artikel is slechts van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2De totale aansprakelijkheid van Brazzy jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.3Aansprakelijkheid van Brazzy jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Brazzy jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Brazzy.
12.5De aansprakelijkheid van Brazzy jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Brazzy onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Brazzy ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Brazzy in staat is adequaat te reageren.
12.6Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Brazzy meldt.
12.7In geval van overmacht is Brazzy niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade. Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen de situatie dat Brazzy niet kan leveren vanwege productie- en /of leveringsproblemen van welke aard dan ook aan de zijde van haar leveranciers. Ook een (tijdelijke) onmogelijkheid producten te leveren vanwege het COVID-19 virus wordt onder overmacht begrepen en kan Brazzy niet worden toegerekend.
  
Artikel 13
Eigendomsvoorbehoud
13.1Dit Artikel is slechts van toepassing indien de Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
13.2Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Brazzy totdat alle vorderingen die Brazzy op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
13.3De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de Klant is overgegaan.
13.4De Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Brazzy te bewaren.
13.5Brazzy is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
13.6De Klant zal Brazzy te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Brazzy.
  
Artikel 14
Persoonsgegevens
14.1Brazzy verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform privacy statement. Deze is te vinden op de website van Brazzy Bakers.
  
Artikel 15
Slotbepalingen
15.1Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Brazzy gevestigd is.
15.3Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
15.4Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.